Historia zmian wersji 1.39

W zakresie podstawowym:

 • zapewnienie automatycznego odczytu wysokości anteny i wysokości tyczki z formatu JXL (wcześniej odczytywana była tylko wys. anteny)
 • ulepszenie w zakresie generowania raportu do HTML – obramowanie komórek bez danych
 • dodanie przycisku POMOC na głównym ekranie, wyświetlającego odnośniki do najważniejszych podstron serwisowych dot. obsługi programu
 • dodanie możliwości wykazania tylko jednego dostawcy dla metody automatycznej (zapewnie funkcjonalności podobnej dla opcji [tylko RTN lub tylko RTK zewn.dostawcy], ale bez ingerowania w kolumny typów rozwiązań)
 • zmiany w postaci nagłówków generowanych raportów (formaty HTML, RTF, TXT) – zapewnienie możliwości wyświetlania informacji o mieszanej metodzie pomiaru (np. RTK+RTN)
 • zmiany w postaci nagłówków generowanych raportów (formaty HTML, RTF, TXT) – możliwość raportowania informacji o użyciu wielu usług w jednej sesji (np. ASG i TPI)
 • dodanie obsługi generowania nagłówka raportu dla mieszanej metody (tj. z kilkama różnymi rozwiązaniami np. lokalne RTK, sieciowe RTN w jednej sesji – z wykazem listy usług i loginów dla każdego dostawcy objętego szablonem)
 • dodanie opcji automatycznego przełączania wartości pól nagłówka związanych z RTN (np. wyberamy ASG pole login zostaje wypełnione nazwą użytkownika ASG, wybieramy TPI wskakuje wartość odpowiednia dla TPI) – opcję można wyłączyć
 • dodanie metody automatycznego raportowania metody pomiaru RTK i RTN (RaportyGPS przy zaznaczonej opcji nie wymagają podania nazw strumienia – dae są pozyskiwane z danych pomiarowych dla poszczególnych punktów oraz z szablonu dostawców RTN)
 • dodanie możliwości zdefiniowania szablonu dostawców RTN dla pól nagłówka (nazwa strumienia, login użytkownika, format poprawek),
 • dodanie możliwości prezentacji formatu poprawek w oknie nagłówka raportu (tuż obok nazwy strumienia)
 • usunięcie pola „Pomiar RTN” i zastąpienie go przyciskiem do wyboru więcej niż dwóch opcji (pomiar tylko sieciowy RTN, pomiar sieciowy RTK, pomiar lokalny RTK)
 • dodanie okna konfiguracyjnego RTN umożliwiającego kontrolę przepływu informacji związaną z raportowaniem pomiarów typu RTK i RTN
 • wykonanie zestawienia możliwości pozyskania danych dla nowych kolumn z obsługiwanych formatów GPS – do zobaczenia pod tym adresem
 • zmiany w zakresie opisów znaczeń w sekcji Legenda – uzupełnienie wybranych pól o potencjalne wartości i znaczenie (np. źródło poprawek)
 • poprawka błędnej kwalifikacji (pomijania) stacji referencyjnych dla formatu RW5 (co mogło wykazywać brak rozpoznawania kolejnych inicjalizacji)
 • dodano możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania kolumn współrzędnych dla listy stacji bazowych w raporcie (osobne wyłączanie kolumn: XYH, WGS84 BLH, WGS84 XYZ)
 • drobna zmiana położenia wybranych kontrolek w oknie konfiguracji kolumn
 • dodanie nowej kolumny Numer punktu wzorcowego, zawierającej numer punktu będącego odniesieniem/wzorcem dla mierzonego punktu (np. numer oryginalnego punktu osnowy / punktu tyczonego)
 • dodanie nowej kolumny Maska PDOP – zawierającej informację o użytym parametrze filtrowania satelitów ze względu na parametr DOP (na razie odczytywany tylko z formatu PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Częstotliwość pomiaru – zawierającej ilość próbek GPS na sekundę (w Hz) – parametr odczytywany tylko z formatu PowerGPS
 • dodanie nowej kolumny Dostawca poprawek – obsługującej nazwę usługodawcy (np. ASG-EUPOS, SMARTNET, TPI..itd)
 • dodanie nowej kolumny Serwer poprawek (IP) – użytą do prezentacji nazwy hosta lub adresu IP serwera (np. system.asgeupos.pl)
 • dodanie nowej kolumny Port serwera poprawek – gdzie będzie przechowywany numer portu, jaki był użyty do łączenia z serwisami poprawek
 • dodanie nowej kolumny Protokół serwera – zawierającej nazwę protokołu (np. NTRIP lub TCP)
 • dodanie nowej kolumny Strumień poprawek – zawierającej nazwę(identyfikator) strumienia poprawek
 • dodanie nowej kolumny Format poprawek – zawierającej nazwę i numer wersji formatu poprawek (np. RTCM 3.0, CMR+ ..itd)
 • dodanie nowej kolumny Typ poprawek – zawierającej rodzaj poprawek (RTK-pojedyncze, RTN-sieciowe)
 • dodanie nowej kolumny Rodzaj stacji – zawierającej klasę stacji referencyjnej (VRS-wirtualna stacja referencyjna, MAC, FKP, POJ-pojedyncza stacja)
 • dodanie nowej kolumny Stacja+typ poprawek – umożliwiającej wyświetlanie dwóch powyższych kolumn jednocześnie w ramach jednej kolumny
 • dodanie nowej kolumny Pochodzenie poprawek – zawierającej informację o pochodzeniu poprawek (lokalne- np. ze stacji bazowej, zewnętrzne – ze stacji zewnętrznego dostawcy [np. ASG])
 • dodanie nowej kolumny Azymut – GPS – zawierającej uśrednioną wartość azymutu pozyskanego z GPS (jeśli był dostępny) – pobieraną z formatu PowerGPS
 • dodanie nowej kolumny Azymut – kompas – zawierającej uśrednioną wartość azymutu pozyskanego z kompasu (jeśli był dostępny) – pobieraną z formatu PowerGPS
 • dodanie nowej kolumny Azymut – zawierającej uśrednioną wartość finalnego azymutu (jeśli był odczytywany) – pobieraną z formatu PowerGPS
 • dodanie nowej kolumny Prędkość – zawierającej uśrednioną wartość prędkości w trakcie pomiarów (do zastosowań statystycznych, jako prezentacja możliwości pozyskiwania rozszerzonych informacji z PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Ocena sygnału – zawierającej procentową ocenę jakości sygnału/ilości satelitów/precyzji RTK (dostępna tylko dla formatu PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Ocena tyczenia – zawierającej procentową ocenę jakości tyczenia, na bazie ustawionej tolerancji tyczenia (dostępna tylko dla formatu PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Odch.std.XY SD2D – zawierającej wartość odchylenia standardowego współrzędnych płaskich XY, uzyskaną z uśredniania próbki (na razie pozyskiwana tylko z formatu PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Odch.std.H SDH – zawierającej wartość odchylenia standardowego wysokości H, uzyskaną z uśredniania próbki (na razie pozyskiwana tylko z formatu PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK Auto.\SPS – jak niżej, z tymże dotyczy trybu autonomicznego SPS (tryb nawigacji lub Single Position)
 • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK DGPS – jak niżej, z tymże dotyczy DGPS
 • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK FLOAT – jak niżej, z tymże dotyczy RTK FLOAT
 • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK FIXED – przydatną w przypadku pomiarów uśrednianych uzyskanych z próbek o różnych typach rozwiązań – kolumna zawiera ilość próbek RTK FIXED w odniesieniu do sumarycznego ilości próbek
 • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów GPS w widoku
 • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów GLONASS w widoku
 • zapewnienie automatycznego odczytu wysokości anteny i wysokości tyczki z formatu RW5 (wcześniej odczytywana była tylko wys. anteny)
 • poprawki w zakresie odczytu wartości HRS/VRS dla nowej wersji formatu RW5
 • odczyt informacji odnośnie dostawcy, nazwy strumienia, rodzaju i formatu poprawek z formatu RAW/Geomax
 • odczyt informacji odnośnie adresu serwera, portu, nazwy strumienia, rodzaju poprawek, formatu poprawek dla formatu XML Leica
 • odczyt informacji odnośnie adresu serwera, portu, nazwy strumienia, rodzaju poprawek, formatu poprawek, maski PDOP dla formatu JXL
 • odczyt informacji odnośnie nazwy strumienia, rodzaju poprawek, formatu (czyli danych do nowych kolumn RTN) z formatu RW5
 • dodanie obsługi formatu danych GPS: PGPS (plik projektu aplikacji RTK PowerGPS), w którym znajdują się dane z pomiaru RTK przy wykorzystaniu RTK i Androida
 • zmiana formatu przechowywania danych RGPS z zapewnieniem kompatybilności odczytu starszych wersji pliku w nowej wersji programu
 • ulepszenia w zakresie obsługi formatu danych GPS: RTKP (książka pomiarów aplikacji RTK PowerGPS)
 • dodanie obsługi formatu RAW dla sprzetów marki Geomax
 • poprawka w zakresie odczytu lokalnych wsp. stacji bazowej z RW5
 • zmiana nazwy pliku ustawień oraz katalogu ustawień (zamiast Settings.dat jest już GPSReportsSettings.dat – w katalogu \Settings a nie \Data)
 • integracja kodu RaportówGPS i PowerGPS (umożliwiająca wspólne korzystanie z formatów ustawień, plików projektów, formatów, funkcji) co powinno przełożyć się na szybszy rozwój funkcjonalności dedykowanych dla obu programów
 • ulepszenie szaty graficznej ekranu startowego

W zakresie PRO:

 • zapewnienie edytowalności większości dodanych nowych kolumn
 • dodanie obsługi wcięć liniowych, kątowych i offsetów dla formatu PGPS (PowerGPS / Android)
 • dodanie modułu kalkulatora wywoływanego z poziomu ekranu startowego (wczytanie jakiegokolwiek pliku aby przejść do modułu tabeli i kalkulatora nie jest już konieczne)
 • ulepszenia w zakresie obsługi formatu CSV/Geosun (dodanie obsługi wcięć liniowych/offsetów)
 • ulepszenia w zakresie obsługi formatu CSV/Geosun (dodanie obsługi punktów tyczonych)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *