Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Niniejsza sekcja to tzw. FAQ – czyli Frequently Asked Questions (pol. najczęściej zadawane pytania). Będą znajdowały się tutaj pytania i odpowiedzi do istotniejszych kwestii związanych z programem.

01. Ogólne

Dlaczego od wersji 2.10 kolumny RMS2D są puste?

Obszerne wyjaśnienie tego fenomenu opisane zostało w tym wpisie.

Czy program potrafi eksportować współrzędne?

Tak, w wersji PRO eksportem można objąć następujące zbiory danych:

  • punkty pomierzone XYH – w trzech różnych formatach (TXT/CSV – Excel /OSM – OpenStreetMap)
  • punkty bazowe/referencyjne XYH (TXT)
  • punkty uśrednione XYH (TXT)
  • różnice na punktach kontrolnych osnowych dXYH (TXT)

Jak pokazać w raporcie punkty kontrolne?

Aby punkty kontrolne były dostępne w raporcie, należy wcześniej zaznajomić aplikację z wykorzystywanym przez siebie sposobem oznaczania tych pikiet. Dokonujemy tego zmieniając przedrostek „Nazwa kodu dla osnowy” (warto zaznaczyć opcję „Traktuj jako prefix„). Samo włączenie pokazywania tabeli dokonuje się w sekcji Kolumn „Rodziel punkty kontrolne (osnowy)”

W jaki sposób liczone są wektory bazowe?

Aplikacja liczy wektory bazowe w układzie ECEF (WGS84 kartezjańskie), w metrach. Wektor liczony jest pomiędzy punktem pomierzonym (przy ziemi), a punktem stacji referencyjnej (bazowej).

Czy program umożliwia kontrolę na punktach osnowy?

Tak, funkcja jest dostępna w wersji PRO i pozwala na dokonanie pełnego porównania pomiędzy punktami zmierzonymi GPS a wskazanymi punktami osnowy (pobranymi z pliku, wstawionymi ręcznie lub pobranymi z pliku kontrolera).

02. Przygotowanie i edycja danych

Czy program radzi sobie z pomylonymi wysokościami tyczki?

Tak. Możliwa jest zarówno ręczna zmiana raportowanej wysokości anteny jak i korekta wysokości punktu. Temat zmiany wysokości anteny na różne sposoby opisany jest pod tym adresem.

Czy można ręcznie wprowadzić punkty kontrolne osnowy?

Tak, od wersji 1.20 możliwe jest definiowanie punktów teoretycznych także ręcznie (nie tylko ładowanie z pliku) – możliwa jest również modyfikacja.

Czy mogę zdefiniować własne kolumny?

Tak, użytkownik może wybrać spośród ponad 40 różnych kolumn, jakie przewidziano jako możliwe do wstawienia do raportu.

Czy program umożliwia zmianę kodu pikiet?

Tak – w module tabeli (wersja PRO) dostępna jest lista z poziomu której można edytować pojedyncze lub wiele pikiet naraz. Instrukcję zmiany kodów pikiet możesz znaleźć pod tym adresem.

03. Obsługiwane formaty danych

Posiadam GPS CHC, czy mogę wykonać raport programem RaportyGPS?

Oczywiście, format CSV z CHC był jednym z pierwszych formatów obsługiwanych przez program. W wersji 1.20 doszła możliwość generowania raportu ze starszego formatu CSV oraz nowszego *.DB (baza danych z Landstara).

Czy program czyta punkty osnowy z pliku z kontrolera?

W obecnej wersji aplikacja potrafi „wyciągnąć” punkty teoretyczne osnowy wyłącznie z formatu XML\Leica. W przypadku pozostałych formatów trzeba podpiąć punkty osnowy z osobnym pliku TXT.