Archive for czerwiec 2014

Historia zmian wersji 1.31

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka przy prezentacji wektorów lokalnych (zamiana XY)

W zakresie wersji PRO:

 • dodano nową opcję igonorowania punktów tyczonych w JXL, czyli w pliku Trimble – znajduje się ona w zakładce „Konfiguracje projektowe”
 • zmiana w zakresie zakładek – dodanie zakładki „Konfiguracje projektowe”, która będzie zawierać w przyszłości ustawienia kontrolek zarządzających modułami importu z poszczególnych formatów
 • dodanie nowej opcji włączenia pomijania eksportu pikiet, jeśli wystąpiły punkty uśrednione z tymi samymi nazwami (unikanie dublowania nazw)
 • poprawka przy eksporcie uśrednionych punktów do TXT (w wybranych przypadkach podczas uśredniania nie zapisywał pikiet do pliku)
 • poprawka przy eksporcie do CSV (CSV zawierał tylko pomierzone pikiety, bez ew. uśrednień)

Wersja 1.30 Raportów po szlifach

To prawda – Raporty otrzymały kolejną aktualizację, tym razem aplikacja została przyszlifowana poprawkami kosmetycznymi, ułatawiającymi pracę, choć nie tylko. Pojawiło się również parę nowych rzeczy, w sumie prawie 20 zmian.
Wykaz zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.30

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodano przycisk otwieranie projektu w oknie głównym – osobny przycisk RGPS, bez wpływu na format domyślny
 • dodanie opcji wyboru źródła poprawek: ASG/TPI
 • dodano pokazywanie plików RGPS podczas wyboru pozostałych formatów
 • poprawka przy wczytywaniu RGPS – niektóre ustawienia potrafiły po wczytaniu pliku zresetować osnowę (nie znalazły pliku do podładowania) – teraz z formatu danych GPS odczytuje osnowę nie patrząc na pliki dodatkowe
 • poprawka w zakresie nie pamiętania ostatnio wpisanej nazwy geoidy, gdy dane w pliku GPS nie zawierały nazwy geoidy

W zakresie wersji PRO:

 • dodano możliwość masowego nadania pikietom przyrostów – zarówno w trybie „dla wszystkich punktów” (przycisk Inne->Obliczenia masowe), jak i dla zaznaczenia
 • dodano filtr pikiet, zostawia tylko pikiety wskazane przez zadany plik lub też usuwa wszystkie pikiety wskazane przez zadany plik(wersja obsługująca CSV oraz TXT) – wg pomysłu z Geoforum
 • dodano import plików CSV do punktów osnowy (dwa rodzaje, z separatorem kolumn jako przecinkiem i średnikiem)
 • dodano możliwość zmiany separatora – dla masowej edycji (notatnikowej) punktów osnowy oraz stacji referencyjnych
 • dodano możliwość definicji przyrostka dla punktów kontrolnych/osnowy oraz pomierzonych (ignorowanie przy porównywaniu)
 • dodano opcję wyłączenia uśrednienia punktów kontrolnych (gdy uśrednianie włączone, a nie chcemy uśredniać tylko kontrolnych)
 • dodano ostrzeżenie przed nadpisaniem zapisu pliku projektu RGPS
 • poprawiono wyświetlanie informacji przy edycji punktu
 • poprawiono problem z wymuszaniem separatora belki przy ustawianiu formatu kolumn eksportu TXT
 • poprawki w zakresie ilości liczb przy eksporcie (zależnie od parametru w opcjach – dla kartezjańskich XYZ zawsze był 3 liczby po przecinku, teraz wartości te zależą od ustawień w projekcie)
 • poprawki w zakresie czytania Trimble JXL (ignorowanie punktów pomierzonych wykonanych w trybie tyczenia [gdy brakuje części danych])
 • dodano kontrolkę związaną z ostrzeganiem o istniejącym pliku przy generowaniu raportu (z możliwością włączenia/wyłączenia)
 • dodano możliwość automatycznego zapisu projektu przy kończeniu pracy (z możliwością włączenia zapytania odnośnie zapisu)

Mikro-aktualizacja – 1.29

Niespełna godzinę temu otrzymałem informację, iż RaportyGPS w wersji 1.29 „wysypywały się” (pokazywały okno błędu) u jednego użytkownika przy uruchamianiu generowania raportu – jeśli wczytywane pliki były plikami projektów (wcześniej zapisane do plików *.RGPS). Problem został zweryfikowany i zdecydowałem się na szybko wydać wersję 1.29 z poprawką tego problemu.

Dodatkowo aktualizacja objęła nową funkcję jaka została utworzona tuż po wydaniu wersji 1.28 – przeliczenia wysokości zredukowanych dla punktów osnowy.

Wykaz zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.29

W zakresie wersji PRO:

 • dodano możliwość przeliczenia współrzędnych wysokościowych dla punktów osnowy H2 na H (gdy wprowadzane współrzędne faktycznie są podane we wsp. zredukowanych [np. Kronsztad 60] i trzeba je przeliczyć na wysokości normalne)
 • poprawka w zakresie uruchamiania raportu z plików projektów Raportów (*.RGPS)

Krok milowy Raportów – wersja 1.28!

and-raportyPoczątek czerwca i dzisiejszy dzień przynosi nam kolejną, wyczekiwaną przez użytkowników aktualizację programu Raporty GPS. Wersja ta zawiera spore możliwości, m.in. obróbki danych pozyskanych z Androida oraz zaawansowane możliwości eksportu danych (np. do formatu Worda).
Pierwotnie część rzeczy było udostępnionych testowo w wersji 1.27 (i nawet taka wersja została testowo udostępniona paru użytkownikom), ale zmiany dość mocno ingerowały w mechanizm aplikacji oraz wymagały paru poprawek, więc postawiliśmy na wydanie wersji 1.28, już z finalnymi zmianami.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.28

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi formatu RTKP z aplikacji RTK PowerGPS (aplikacja do pomiarów RTK na Androida produkcji SkyRaster)
 • dodanie obsługi formatu TXT z aplikacji raportowej Leici (możliwość interpretacji i ładowania raportów z plików na nowszych wersjach Leica SmartWorx)
 • poprawka dla formatu związanego z CHC/Landstar (CSV/DB) umożliwienie korzystanie ze zmienionej nazwy sprzętu CHC (wcześniej wymuszał nazwę CHCX900 dla każdej sesji)
 • poprawki w zakresie obsługi wersji demo (od wersji 1.28 zniesiono ograniczenie do 10 punktów w trybie demo)

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie możliwości szybkiego wyboru generowanego formatu (przycisk z opcjami HTML / RTF / TXT)
 • dodanie możliwości generowania raportu do formatu Word (RTF, z obsługą dynamicznych tabel)
 • dodanie możliwości generowania raportu do formatu tekstowego (TXT, z obsługą dynamicznych tabel)
 • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą pomierzonych pikiet
 • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą stacji bazowych
 • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą punktów uśrednionych
 • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą kontroli punktów osnowy
 • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą kontroli punktów tyczonych
 • dodanie nowych opcji w zakładce „Opis” – „Kolumny wysokościowe w raporcie”, z dodaniem możliwości wybierania wysokości normalnych (H) oraz zredukowanych (H2), dzięki czemu można wykonać raport tylko dla współrzędnych płaskich, bądź też współrzędnych płaskich ze współrzędnymi wysokościowymi zredukowanymi (np. ze względu na Kronsztad 60).
 • dodanie nowej opcji w zakładce „Opis” – „Zamieniaj miejscami kolumny dl / dh”, pozwalające na zmianę kolejności tych kolumn w raporcie w sekcji kontroli punktów osnowy oraz kontroli punktów tyczonych
 • dodanie opcji „Oblicz wysokości tyczki (na podstawie wys. anteny i L1)”:
  • dla obliczeń masowych wszystkich punktów (w tabeli pikiet) – pozwalającej na automatyczne uzupełnienie pola wysokości tyczki, gdy użytkownik chce podawać tę wartość zamiast wysokości anteny
  • także dla wybranych (zaznaczonych) punktów
 • dodanie nowego pola „Wysokość L1 anteny”. Wysokość przeznaczona jest do przeliczeń i ułatwienia wprowadzania wartości wysokości przy edycji
 • dodanie analogicznych możliwości dla wskazywania punktów tyczonych:
  • automatyczne rozpoznanie punktu tyczonego
  • ustawienie punktu jako tyczony
  • ustawienie punktu aby nie był traktowany jako tyczony
 • zmiana w zakresie ręcznego ustawiania punktów kontrolnych – usunięto pole zaznaczalne „Punkt kontrolny”, które zostało zastąpione panelem z opcjami:
  • automatyczne rozpoznanie punktu kontrolnego
  • ustawienie punktu jako kontrolny
  • ustawienie punktu aby nie był traktowany jako kontrolny
 • poprawki w zakresie zapamiętywania pól (gdy wciśniemy Enter po wprowdzeniu wartości w polu rozwijalnym), w szczególności dla wpisywanych opcji w zakresie uśredniania
 • dodanie nowej kolumny dla tabeli pikiet „Wysokość tyczki”, z możliwością jej edycji w module Tabeli
 • ulepszenie modułu wykrywania punktów kontrolnych:
  • zebranie dotychczasowych opcji jako „stałe oznaczenie”
  • dodanie opcji „zmienne oznaczenie”, pozwalające na wykrywanie punktów kontrolnych wpisanych jako P1.1, P1.2 ..itd (wg oznaczenia wersji, podobnie jak w przypadku punktów uśrednianych)
 • dodanie możliwości czyszczenia tabeli stacji referencyjnych
 • dodanie możliwości usuwania wybranych stacji referencyjnych
 • dodanie możliwości edycji stacji referencyjnych (wg współrzędnych kartezjańskich)
 • dodanie możliwości czyszczenia tabeli punktów wcinanych
 • dodanie możliwości usuwania wybranych punktów wcinanych
 • ulepszenie obsługi formatu JXL (Trimble) – dodano możliwość odczytywania punktów powstałych z przecięcia prostych
 • ulepszenie obsługi formatu JXL (Trimble) – dodano możliwość odczytywania informacji o kierunkach domiarów dla wykonanych offsetów (domiarów ortogonalnych)
 • ulepszenie obsługi formatu JXL (Trimble) – dodano możliwość importu punktów teoretycznych osnowy z tego pliku
 • dodanie możliwości ładowania punktów teoretycznych (osnowy) z pliku *.csv zapisanych w aplikacji Landstar
 • poprawki w zakresie przywoływania/zapamiętywania historii wpisów pól: miejscowość/osoba wykonująca pomiar/osoba sporządzająca dziennik