Archive for maj 2014

Świeże poprawki i nowa wersja 1.26

Dziś została opublikowana najnowsza wersja Raportów GPS – tym razem 1.26.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.26

W zakresie wersji podstawowej:

 • ulepszenie obsługi formatu RAW – dotyczy wersji formatu RAW dla aplikacji Navcom FieldGenius (obsługa informacji o użyciu trybów StarFire Single/Dual)

W zakresie wersji PRO:

 • wersja 1.26-2 z najnowszą poprawką w zakresie wpisywania delty (np. poprawek ze względu na Kronsztad 60)
 • dodanie możliwości wczytywania listy stacji bazowych przy dodawaniu do listy pikiet z pliku *.RGPS
 • dodanie możliwości zmiany numeracji dla punktów uśrednionych – opcja ustalenia własnego prefixu oraz sufiksu
 • dodanie możliwości usuwania nazwy prefixu grup kontrolnej oraz tyczonej dla punktów uśrednionych
 • usprawnienie w zakresie odczytu układu odniesienia dla pliku Landstar DB/CHC (uwzględnienie innej wersji zapisu)
 • dodanie nowej opcji – przy kwalifikacji punktów do zbioru punktów kontrolnych – możliwość akceptacji tylko punktów uśrednionych
 • dodanie nowej opcji – przy kwalifikacji punktów do zbioru punktów wytyczonych – możliwość akceptacji tylko punktów uśrednionych
 • zmiana kosmetyczna w zakresie konfiguracji i wybierania punktów kontrolnych/tyczonych
 • poprawka w zakresie dzielenia projektu według dni (poprawka problemu z generowaniem gdy projekt zawierał offsety/domiary)
 • poprawka w zakresie odświeżania listy pikiet po edycji

Kolejna porcja nowości – RaportyGPS 1.25

Właśnie dokonywana jest aktualizacja Raportów – dostępna będzie nowa wersja 1.25, a w niej sporo, bo prawie 30 zmian.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.25

W zakresie wersji podstawowej:

 • ulepszenie obsługi formatu RAW – dodanie obsługi wersji formatu RAW dla aplikacji GeoApp (Geopryzmat)
 • dodanie obsługi formatu RAW/Pentax FieldGenius

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie przycisku Masówka w oknie wejściowym programu – przycisk pozwala na wybór kilku plików *.RGPS i wykonanie masowych raportów/eksportów bez konieczności otwierania okna importu danych
 • dodanie opcji Eksport projektów z podziałem na daty (moduł tabeli, zakładka „Punkty zmierzone”, przycisk „Inne”) – funkcja pozwala na wyeksportowanie projektów bazujących na bieżącym pliku, zawierającym pikiety pomierzone w danym dniu
 • dodanie opcji Dodaj z pliku (klawisz F6, moduł tabeli, zakładka „Punkty zmierzone”), umożliwiającą dodanie do bieżącego zbioru pikiet z innego projektu (pliku *.RGPS)
 • dodanie przycisku Inne, zawierającego opcje Czyszczenia tabeli oraz wywoływania funkcji przeliczeń masowych dla wszystkich punktów
 • dodanie w menu kontekstowym funkcji przeliczania masowego – przelicz przyrosty bazowe, pozwalającą na masowe przeliczenie przyrostów oraz dystansów bazowych dla pikiet – na podstawie współrzędnych kartezjańskich
 • dodanie w menu kontekstowym funkcji przeliczania masowego – przelicz błędy, pozwalającą na masowe przeliczenie błędów mP, mXYH, RMS2D oraz RMS1D na bazie wektorów błędów mX,mY,mH
 • dodanie w menu kontekstowym funkcji przeliczania masowego – uzupełnij stacje bazowe, pozwalającą na masowe uzupełnienie stacji bazowych dla pikiet, dla których nie było w danych oznaczeń stacji
 • dodanie w menu kontekstowym funkcji zbiorczego nadawania komentarzy dla zaznaczonych pikiet
 • dodanie menu kontekstowego (dostępnego pod prawym przyciskem myszy) w tabeli pikiet – zawierającego odnośniki do funkcji edycyjnych (edycja, nadaj kod, usuń zaznaczone punkty, zaznaczenie wszystkich pikiet)
 • poprawka w zakresie zapisu precyzji eksportowanych współrzędnych – zapis odbywa się z taką liczbą cyfr po przecinku, jaka została ustalona dla wyświetlania
 • ulepszenie w zakresie obsługi formatu JXL (Trimble) – dodanie obsługi offsetów/domiarów
 • dodano opcję menu Odczytu konfiguracji z wybranego pliku umożliwiającą odczytanie konfiguracji ze wskazanego pliku z rozszerzeniem *.sgs
 • dodano opcję menu Zapisu konfiguracji do wybranego pliku umożliwiającą zapisanie bieżącej konfiguracji we wskazanym pliku z rozszerzeniem *.sgs
 • dodano opcję menu Załaduj projekt umożliwiającą załadowanie projektu z pliku *.RGPS
 • dodano przycisk ZAPISZ PROJEKT umożliwiający zapis projektu (dane + ustawienia) do wskazanego pliku (rozszerzenie *.RGPS)
 • dodano przycisk SZABLONY KONFIGURACJI umożliwiający szybkie przywołanie zapamiętanej konfiguracji
 • dodano możliwość zapamiętywania/aktualizacji/usuwania szablonów konfiguracji użytkownika
 • dodano możliwość zapamiętywania/przywoływania/usuwania szablonów użytkownika układów kolumn w raporcie
 • dodano obsługę formatu *.RGPS do okna wybierania/przyjmowania danych, dzięki czemu można szybko przywołać wcześniej zapisany projekt
 • dodano przycisk INNE wywołujący menu z opcjami dodatkowymi dot. zarządzania danymi (np. ładowanie projektu, zapisywanie szablonów..itd)
 • zmiana w zakresie kwalifikowania punktów związanych z tyczeniem (obecnie jeśli punkt jest zakwalifikowany jako kontrolny nie pojawia się w tyczonych [jeśli spełnia warunki kwalifikacji do punktów tyczonych])
 • dodano możliwość definiowania własnych oznaczeń punktów teoretycznych (np. brak oznaczenia / osn / teor.) – dotyczy tabeli kontroli punktów osnowy
 • dodano możliwość wyboru/zmiany tekstu informacji o przekroczeniach w związku z kontrolą punktów osnowy (dwie opcje: opis w przypadku gdy wszystko jest w normie, oraz gdy nastąpiło przekroczenie)
 • ulepszenia w zakresie wchodzenia/wychodzenia z trybu podglądu/edycji pikiet
 • poprawka w zakresie ujednolicenia przecinków/kropek w polach edycyjnych/raportowych
 • drobne poprawki w zakresie oznaczeń: MSWIA -> MSWiA, indeks dL -> dl, zmierzone -> pomierzone
 • poprawiono problem z zapisem separatora uśrednienia (opcja działała tylko dla ustawienia wersji 'v’)