Archive for kwiecień 2014

Historia zmian wersji 1.20

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi formatu DB Landstar 5.X – obecny format bazy danych GPS dla CHC
 • dodanie obsługi formatu CSV Landstar 3.X – starszy format danych GPS dla CHC

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie możliwości odczytu punktów osnowy z pliku XML (Leica)
 • wyliczanie czasu początkowego i końcowego sesji pomiarowej (z uwzględnieniem czasu lokalnego i GMT)
 • dodanie nowych pól w raporcie (raport rover v.2) – osoba wykonująca pomiar, osoba sporządzająca dziennik, obiekt, opis metody pomiaru, czasy rozpoczęcia/zakończenia sesji pomiarowej
 • dodanie nowej zakładki „Opis” zawierającej większość pól opisowych dziennika w jednym miejscu
 • dodanie możliwości edycji pól „Antena” i „Oprogramowanie kontrolera”
 • dodanie panelu weryfikacji zgodności współrzędnych i wektorów – umożliwiającego sprawdzenie czy wsp. lokalne zgadzają się z WGS84 oraz ECEF i przyrostami bazowymi
 • dodanie możliwości wyliczania współrzędnych WGS84, ECEF oraz wektorów bazowych (na podstawie zadanych współrzędnych lokalnych)
 • dodanie możliwości wyliczania wektorów bazowych (wg współrzędnych ECEF pikiety i bazy)
 • dodanie nowego szablonu (rover,v2) dostosowanego do zgodności z rozporządzeniem MSWIA – z uwzględnieniem zmiany położenia niektórych elementów, dodanie podpisu w dolnej części dziennika
 • dodanie edytora punktów osnowy w formie wygodnego notanika, umożliwiającego wklejanie całej tabeli współrzędnych
 • dodanie obsługi ładowania punktów osnowy bez wysokości
 • dodanie nowej zakładki „Kalkulatory”, pozwalającej na szybkie przeliczenia współrzędnych WGS84/kartezjańskich/lokalnych oraz przeliczeń geoidy/Kronsztad 86
 • poprawki w zakresie powiązywania pomierzonych punktów kontrolnych z osnową (w wersji 1.19 opcja nie działała jeśli wyłączono uśrednianie)

Historia zmian wersji 1.19

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi formatu XML (Leica) – format pliku bazy pomiarów GPS
  z aplikacji Leica SmartWorx
 • dodanie obsługi formatu MJF (Topcon) – format pliku bazy pomiarów GPS
  z aplikacji Topcon Magnet
 • weryfikacja oraz ważne poprawki w zakresie liczenia wektorów przyrostów bazowych (dla wszystkich formatów)
 • poprawki w zakresie obsługi daty w niektórych wersjach RW5 oraz JXL

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie nowych kolumn „X2 Y2 H2” zawierającej współrzędne punktów po redukcji (sekcja Tabela, wartości w polach Delta XYH)
 • dodanie nowego pola „Powód redukcji” pozwalającego na opisanie wprowadzonej korekty lokalnej do współrzędnych (np. ze względu na Kronsztad 60)
 • dodano też funkcje pozwalające szybko włączyć/wyłączyć komentarze: uwag oraz powodu redukcji
 • dodanie pola „Uwagi” przed legendą, zawierającej potencjalny komentarz do wykonanych badań. Uwagi można ustawić w sekcji „Tabela”
 • dodanie nowej zakładki „Stacje bazowe/referencyjne” w sekcji „Tabela” z następującymi funkcjami:
  • możliwość eksportu punktów stacji referencyjnych do pliku tekstowego
  • możliwość drukowania tabeli stacji referencyjnych raporcie
 • dodanie nowej zakładki „Uśrednianie” w sekcji „Tabela” z następującymi funkcjami:
  • możliwość wyłączenia w eksporcie punktów pomierzonych (plik _wsp.txt) punktów użytych do uśredniania
  • uwzględnienie w eksporcie punktów pomierzonych (plik _wsp.txt) wsp. punktów pomierzonych
  • możliwość eksportu uśrednionych współrzędnych do pliku tekstowego
  • możliwość drukowania tabeli uśrednionych współrzędnych w raporcie
  • możliwość zapoznania się z wynikami uśredniania przed wykonaniem raportu
  • możliwość szybkiego włączania/wyłączania uśredniania
  • możliwość uśredniania współrzędnych wg nazewnictwa\wersji (np. p1v1,p1v2,p1v3-> srednia punktu p1 z 3 próbek..itp)
  • możliwość uśredniania współrzędnych wg zadanego promienia (np. w zakresie 100mm od danego punktu)
 • dodanie nowej zakładki „Wcięcia/offsety” w sekcji „Tabela” z następującymi funkcjami:
  • możliwość drukowania tabeli wcięć/offsetów w raporcie
  • możliwość zapoznania się listą wcięć przed wykonaniem raportu
  • obsługa ładowania informacji o wcięciach z formatu RW5
 • dodanie nowej zakładki „Punkty osnowy” w sekcji „Tabela” z następującymi funkcjami:
  • możliwość automatycznego ładowania pliku z osnową przy ładowaniu danych GPS – wg dwóch różnych scenariuszy (kwestia nazewnictwa pliku z osnową)
  • możliwość eksportu różnic (z kontroli) do pliku tekstowego (dxyh) (dx dy dh Mp)
  • możliwość drukowania tabeli kontroli na punktach osnowy
  • możliwość zapoznania się obliczeniami kontroli przed wykonaniem raportu
  • obliczenia dotyczące kontroli współrzędnych pomierzonych i teoretycznych, z uwzględnieniem punktów uśrednionych
  • możliwość załadowania punktów osnowy (teoretycznych) z pliku tekstowego (PXYH)
 • dodanie nowej opcji konfiguracji kolumn „Dodaj tabelę punktów bazowych”
 • dodanie nowej opcji konfiguracji kolumn „Dodaj informację o wcięciach/offsetach”
 • obsługa przeliczeń geoidy GUGIK dla XML oraz MJF

Historia zmian wersji 1.18

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi formatu TSJ (Topcon) – format pliku bazy pomiarów GPS z aplikacji Topcon TopSurv
 • dodanie przycisków „domyślne” dla wybranych kolumn tabeli – możliwość zadania wartości, przyjmowanych gdy: 1) nie będzie danych w pliku z danymi, 2) wartości minimalnych

W zakresie wersji PRO:

 • wprowadzenie nowego modułu PRO
 • dodanie możliwości testowania wersji demo z modułem PRO (pomocnej w przypadku posiadania wcześniejszej wersji pełnej [nie-PRO])
 • dodanie możliwości przeliczeń wg wybranej geoidy GUGIK (Kronsztad 86 oraz 2007 – z obsługą interpolacji bilinearnej, zgodnie z rozporządzeniem) – w pakiecie również dwa pliki geoidy GUGIK dla całego obszaru Polski (nie ma konieczności dodawania plików .grid do katalogów programu)
 • dodanie nowego pola wyboru „Sposób uzyskania współrzędnych lokalnych” – pozwalającego na przedstawienie w raporcie obliczeń z kontrolera lub też przeliczonych z WGS84 w odniesieniu do konkretnej geoidy
 • dodanie nowej kolumny w tabeli „Komentarz” – zawierającej opcjonalne uwagi dotyczące pikiety
 • dodanie nowego przycisku „Tabela”, wywołującego edytor danych raportu, który pozwala na zapoznania się ważniejszymi wartościami w tabeli
 • dodanie nowego pola „Eksportuj współrzędne” umożliwiającego włączenie eksportu listy współrzędnych (przy generowaniu HTML)
 • dodanie możliwości wyboru spośród trzech formatów listy współrzędnych (można wybrać wszystkie naraz – w sekcji „Tabela”):
  • TXT – plik tekstowy PXYH
  • CSV – plik tekstowy PXYH z separatorem ; – czytany przez Excela
  • OSM – plik tekstowy dla projektu OpenStreetMap, czytany np. przed edytor JOSM (ale zawierający wszystkie pola z raportu)
 • edytor danych umożliwia edycję pojedynczych lub wielu pikiet naraz – można zmienić pojedyncze lub wiele pól naraz (np. nadać kod grupowo)
 • dodano możliwość wczytywania listy kodów (załączono również listę kodów K-1)
 • dodano obliczanie odległości pikiet od najbliższych punktów osnowy (do weryfikacji zgodności z rozporządzaniem – w zakresie mieszczenia się w 5 km)
 • dodano możliwość automatycznej, zbiorczej modyfikacji współrzędnych lokalnych (wynikowych) o zadaną deltę(XYH)
 • dodano możliwość usuwania punktów z tabeli
 • dodano następujące możliwości w zakresie edycji wartości:
  • pokazywanie wartości wspólnych (przy zaznaczeniu kilku pikiet i włączeniu okna podglądu/edycji pokazywane są wartości w polach, w których wartości te są identyczne dla wszystkich zaznaczonych pikiet)
  • dodano możliwość wywoływania map OpenStreetMap oraz Google w celu lokalizacji danej współrzędnej
  • możliwość zmiany pola na „[bez zmian]” wówczas pole nie będzie zmieniane przy zapisie
  • możliwość obliczenia długości wektora bazowego z przyrostów (przycisk kalkulatora)
  • opcja automatycznego pokazywania lokalizacji (znana z modułu importu) dla zadanych współrzędnych lokalnych (możliwość szybkiego sprawdzenia czy punkt „leży” we właściwej okolicy)
  • wygodna możliwość zmiany kodu punktu – szybki wybór z listy (z możliwością jej edycji w zewnętrznym edytorze [np. notatniku] i aktualizacji bez włączania aplikacji Raporty na nowo). Przy wywołaniu podglądu aplikacja wyszukuje pasujący kod na liście i pokazuje przy oznaczeniu kodowym
 • zmodyfikowano okno informacji o sposobie zamówienia pełnej wersji programu + formularz zamawiania PRO na stronie cennika

Historia zmian wersji 1.17

 • nowa kolumnadokładność pikiety, mP
 • poprawki w zakresie ustalania dokładności mX,mY,mH oraz wyznaczanie mP z RW5
 • zmiana etykiety wektorów bazowych: „przyrosty” zamiast „składowe”
 • ustalanie dokładności mX,mY,mH,mP – wyznaczanie dokładności z macierzy kowariancji dla formatu JXL
 • wyznaczanie mP dla CHC
 • zmiana interfejsu w zakresie wyboru szablonu – przycisk zamiast przycisków typu „radio”
 • nowy szablon do wyboru – „tylko rover” – bez informacji o odbiorniku bazowym, którego się nie wykorzystuje ze względu na ASG, za to z informacjami o antenie i oprogramowaniu kontrolera
 • niedrukowanie tabeli punktów kontrolnych jeśli nie znaleziono ich w raporcie (uniknięcie wyświetlania pustej tabeli)
 • nowe pole w górnej części – wysokościowy układ odniesienia (np. Kronsztad 86)
 • nowe pole w górnej części – oprogramowanie kontrolera GPS i dane anteny (tylko dla szablonu „Rover”)
 • nowe kolumna – kod punktu
 • nowe kolumna – numer stacji bazowej
 • nowe kolumna – pomiar pośredni (na razie tylko działa dla formatu RW5)
 • nowe kolumny DOP – HDOP/VDOP/TDOP
 • normalizacja kolumn typ rozwiązania/źródło poprawek/metoda – np. dla pomiaru z ASG RTN zamiast RTK w kolumnach..itd
 • ulepszenie opcji wyboru punktów kontrolnych – możliwość szukania po kolumnach numer oraz kod
 • możliwość generowania legendy – opisu znaczenia poszczególnych pól (funkcjonalność wybiera tylko opis widocznych kolumn)
 • automatyczne przeszukiwane danych pod kątem istnienia wartości dla poszczególnych kolumn (zakreślanie kolorem)
 • możliwość zapisu opcji: otwieraj w przeglądarce oraz zapis informacji o otwartym oknie kolumn (jeśli zamkniemy program mając rozwinięte kolumny, wówczas po ponownym uruchomieniu nie będzie trzeba klikać w przycisk Kolumny aby rozwinąć tę część okna programu)
 • dodano okno informacji o sposobie zamówienia pełnej wersji programu + formularz zamawiania na stronie cennika

Historia zmian wersji 1.16

 • ulepszenie – dodanie obsługi starszego formatu SurvCE\RW5 (odczyt pól HDOP/PDOP..itd)
 • ulepszenie – dodanie obsługi starszego formatu Trimble/JXL (Surveyor)
 • zmiany w zakresie modułu odczytu plików Trimble/JXL
 • zmiany w zakresie modułu odczytu plików Carlson SurvCE/RW5
 • zmiany w zakresie modułu odczytu plików Landstar CHC/CSV
 • możliwość szybkiego wyboru katalogu docelowego (katalog z plikiem / katalog roboczy / wskazany katalog)
 • dodanie możliwości tworzenia opcji predefiowanych (szybki sposób wyboru z listy kilku różnych elementów do raportu – np. zestawu sprzętu: model+numer seryjny..itd)
 • dodanie nowych pól: Wykonawca, Numer roboty, Geoida
 • zmiana wielu pól tekstowych zwykłych na pola wybieralne, z możliwością zapisu histori wpisywanych danych (Enter w polu zapisuje do razu do historii)
 • dodanie możliwości sterowania wyborem punktów kontrolnych (wyróżnik oznaczenia osnowy, także z obsługą prefixu), wraz z szybkim sposobem sprawdzania ilości punktów kontrolnych i pikiet
 • ważne poprawki w zakresie liczenia dokładności mX,mY,mZ dla odczytu z RW5 (wcześniejsze wersje bazowały na HSIG/VSIG, przez co oferowały mniejsze dokładności niż powinny być zapisane w raporcie)
 • dodanie zapamiętywania opcji przygotowywania raportu (włącznie z sekcją kolumn)

Historia zmian wersji 1.15

 • ulepszenie – dodanie obsługi kodowania Windows-1252 dla plików Trimble/JXL
 • zmiana w zakresie wyświetlania informacji w przypadku poprawek sieciowych ASG – dodano skrót RTN
 • poprawka w zakresie obsługi kolejności kolumn

Artykuły z bloga SkyRasterBlog

Poniżej znajdują się odnośniki do opisów wcześniejszych aktualizacji programu, zamieszczonych na blogu firmowym SkyRaster:

Read more

Historia zmian wersji 1.14 i wcześniejszych

 • dodanie obsługi osobnego pola daty (wcześniej było data+czas lub sam czas)
 • poprawka w zakresie pól ASG: Usługa/login (na raporcie były zamienione kolejnością)
 • poprawka w zakresie wczytywania plików RW5 dla wersji demo

Rusza centrum serwisowe!

Nowy serwis związany z Raportami

Z dniem dzisiejszym uruchamiamy niniejsze centrum serwisowe dla aplikacji RaportyGPS.

Z uwagi na dość częste wpisy o Raportach na firmowym blogu, a także pytania użytkowników o „kombajn do raportów” postanowiliśmy uruchomić nową stronę, która będzie pozwalała na szybkie zapoznanie się z funkcjami programu – z samouczkami i instrukcjami typu „krok po kroku”.

Read more